Legislație Inspecția de prevenire

Lista actelor normative privind managementul situațiilor de urgență

NameSizeHits
DIRECTIVA 2006/21/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind gestionarea deș eurilor din industriile extractive ș i de modificare a Directivei 2004/35/CE0.6 MiB108
DIRECTIVA 2012/18/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului1.1 MiB130
HOTARARE nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare85 KiB136
HOTĂRÂRE Nr. 1040 din 9 august 2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă0.6 MiB129
HOTĂRÂRE Nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României87 KiB123
HOTĂRÂRE Nr. 117 din 19 februarie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Centrului operaţional de comandă al Guvernului42 KiB116
HOTĂRÂRE Nr. 1236 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 201138 KiB111
HOTĂRÂRE Nr. 1490/2004 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă0.3 MiB115
HOTĂRÂRE Nr. 1491/2004 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă0.2 MiB124
HOTĂRÂRE Nr. 1492/2004 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste0.3 MiB122
HOTĂRÂRE Nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare0.2 MiB119
HOTARARE nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protecție si însemnelor distinctive0.9 MiB115
HOTĂRÂRE Nr. 259 din 31 martie 2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă95 KiB128
HOTĂRÂRE Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora0.1 MiB1832
HOTĂRÂRE Nr. 306 din 23 martie 2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora0.5 MiB159
HOTĂRÂRE Nr. 371/2016 din 18 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/20050.3 MiB231
HOTĂRÂRE Nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor53 KiB121
HOTĂRÂRE nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc0.3 MiB190
HOTĂRÂRE Nr. 622 din 21 aprilie 2004 *** Republicată privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii0.4 MiB111
HOTĂRÂRE Nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice0.2 MiB142
HOTĂRÂRE Nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă0.3 MiB328
HOTĂRÂRE Nr. 846 din 11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung0.5 MiB192
HOTĂRÂRE Nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive0.1 MiB125
HOTĂRÂRE Nr. 94 din 12 februarie 2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă0.4 MiB142
Hotar‚re nr. 547 din 09/06/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 12/07/2005 Intrare in vigoare: 11/08/2005 pentru aprobarea Strategiei na˛ionale de protec˛ie civil„0.3 MiB132
LEGE nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice21 KiB122
LEGE Nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor0.2 MiB141
LEGE Nr. 259 din 14 decembrie 2010 *** Republicată Legea siguranţei digurilor0.1 MiB251
LEGE Nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor0.3 MiB142
LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 *** Republicată privind protecţia civilă0.4 MiB133
LEGE Nr. 6 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora0.1 MiB109
LEGE Nr. 92 din 18 martie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 19920.2 MiB104
Lista-reglementari-tehnice-constructii1.9 MiB134
Manual-prefect-management-inundatii-seceta3.0 MiB129
Manual-primar-management-inundatii-seceta3.1 MiB190
Normă generală de apărare împotriva incendiilor Ordin nr. 163 din 26/02/20070.3 MiB115
Normativ din 28/04/2006 pentru asigurarea îndeplinirii cerințelor privind siguranța în exploatare și securitatea la incendiu pentru instalațiile care produc sau utilizează acetilenă0.3 MiB117
O R D I N Nr. 1436 din 18 septembrie 2006 Publicat în M.Of. nr. 814 din 03.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activității de avizare a normelor și reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor0.1 MiB114
O R D I N nr.779 IG / 19.07.2010 pentru aprobarea Procedurii de avizare a metodelor/procedurilor de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu0.1 MiB114
O.I.G. Nr. 607 IG din 07.03.2006 pentru aprobarea PROCEDURII PRIVIND AVIZAREA MATERIALELOR CU CARACTER DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ0.1 MiB118
ORDIN Nr. 104/IG din 6 martie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă95 KiB152
ORDIN Nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice0.2 MiB136
ORDIN Nr. 106 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate0.2 MiB135
ORDIN Nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-0040.3 MiB114
ORDIN Nr. 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/20100.1 MiB139
ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement0.1 MiB150
ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență0.2 MiB139
ORDIN Nr. 121 din 10 iulie 2000 privind aprobarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice sectoarelor din domeniul de competenţă al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, ediţia 20000.1 MiB225
ORDIN Nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă0.1 MiB805
ORDIN Nr. 1287 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi salvare a persoanelor0.1 MiB140
ORDIN Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor0.1 MiB150
ORDIN Nr. 136 din 14 iunie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi coordonarea activităţilor de cercetare-dezvoltare în Ministerul Administraţiei şi Internelor0.3 MiB110
ORDIN Nr. 137 din 22 martie 2001 privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice sectorului radiocomunicaţii0.1 MiB164
ORDIN Nr. 14 din 16 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber0.1 MiB137
ORDIN Nr. 1410 din 10 august 2004 privind completarea art. 2 din Metodologia privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții84 KiB108
ORDIN Nr. 1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice0.3 MiB118
ORDIN Nr. 1436 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor0.2 MiB105
ORDIN Nr. 146/1427 din 24 octombrie 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare0.2 MiB448
ORDIN Nr. 1508/2058/5709 din 20 noiembrie 2006 pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional de educaţie antiseismică a elevilor61 KiB105
ORDIN Nr. 1558 din 26 august 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii0.2 MiB120
ORDIN Nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă0.1 MiB104
ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor0.3 MiB148
ORDIN Nr. 164 din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu0.2 MiB200
ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente0.2 MiB252
ORDIN Nr. 181 din 12 august 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor0.2 MiB119
ORDIN Nr. 1822/394 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc0.2 MiB119
ORDIN Nr. 1832/856 din 6 iulie 2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)1.1 MiB126
ORDIN Nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ0.1 MiB147
ORDIN Nr. 188 din 18 august 2009 pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă0.1 MiB100
ORDIN Nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren0.2 MiB230
ORDIN Nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu0.1 MiB151
ORDIN Nr. 2102 din 8 mai 1996 pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar0.2 MiB118
ORDIN nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii0.2 MiB126
ORDIN Nr. 2141/92 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii0.2 MiB123
ORDIN Nr. 2142/91 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii0.2 MiB103
ORDIN Nr. 2207 din 7 noiembrie 2014 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii0.1 MiB105
ORDIN Nr. 224 din 11 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a măsurilor de protecţie civilă în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor0.3 MiB277
ORDIN Nr. 231 din 18 octombrie 2011 pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerinţele tehnice generale şi condiţiile pentru introducerea pe piaţă a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor0.3 MiB107
ORDIN Nr. 234 din 18 octombrie 2010 pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson55 KiB144
ORDIN Nr. 236 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă0.3 MiB131
ORDIN nr. 245 din 18 octombrie 2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice si hidrologice46 KiB120
ORDIN Nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri0.3 MiB125
ORDIN Nr. 262 din 6 august 2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor0.5 MiB627
ORDIN nr. 269 din 4 martie 2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc35 KiB106
Ordin nr. 271/2005 din 22/02/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 07/03/2005 privind aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii47 KiB115
ORDIN nr. 279 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de urgenţă nucleară sau radiologică0.1 MiB167
ORDIN Nr. 28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult0.3 MiB114
ORDIN Nr. 3 din 13 ianuarie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă0.3 MiB109
ORDIN Nr. 313 din 9 august 20010.1 MiB126
ORDIN Nr. 321 din 12 octombrie 2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari0.4 MiB117
ORDIN Nr. 3403/245 din 10 septembrie 2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice0.2 MiB216
ORDIN Nr. 3422 din 1 august 1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor0.2 MiB113
ORDIN Nr. 360 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă0.2 MiB110
ORDIN Nr. 373 din 12 august 2002 pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului național de standardizare79 KiB124
ORDIN Nr. 3825 din 3 iunie 2013 privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa"0.9 MiB116
ORDIN Nr. 401 din 31 octombrie 2005 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor în cadrul Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.0.1 MiB104
ORDIN Nr. 45 din 27 ianuarie 2003 privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din sectoarele industriei lemnului, ediţia 20020.1 MiB260
ORDIN Nr. 46 din 27 ianuarie 2003 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi dotărilor tehnologice industriale din punct de vedere al siguranţei la foc specific sectoarelor din industria lemnului0.1 MiB242
ORDIN Nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale0.2 MiB113
ORDIN Nr. 470/1149 din 6 decembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei0.3 MiB104
ORDIN Nr. 5 din 5 februarie 2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale0.5 MiB108
ORDIN Nr. 520/1318 din 29 mai 2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase53 KiB106
ORDIN Nr. 542 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții0.2 MiB111
ORDIN Nr. 542 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii0.3 MiB105
ORDIN Nr. 551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar0.4 MiB111
ORDIN Nr. 605/579 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale0.3 MiB104
ORDIN Nr. 633 din 10 octombrie 2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfăşurării activităţilor în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative0.4 MiB123
ORDIN Nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase67 KiB100
ORDIN Nr. 65 din 8 martie 2010 privind stabilirea componenţei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă0.2 MiB172
ORDIN Nr. 651 din 23 decembrie 2002 pentru aprobarea clasificării teritoriului naţional în funcţie de gradul riscului producerii incendiilor de pădure0.1 MiB99
ORDIN Nr. 663 din 12 aprilie 2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune"1.6 MiB112
ORDIN Nr. 673 din 9 decembrie 2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009 - 20120.5 MiB101
ORDIN Nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice0.7 MiB193
ORDIN Nr. 708/923 din 20 iunie 2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României şi convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure0.2 MiB109
Ordin nr. 711 IG /02.03.2009 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu0.2 MiB109
Ordin nr. 712/2005 din 23/06/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 12/07/20050.3 MiB120
ORDIN Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performan˛„ privind structura organizatoric„ ºi dotarea serviciilor voluntare pentru situa˛ii de urgen˛„89 KiB123
ORDIN Nr. 720 din 26 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformității echipamentelor sub presiune0.1 MiB117
ORDIN Nr. 736 din 22 iulie 2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă0.1 MiB103
ORDIN Nr. 770 din 24 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc şi a celor de distrugere a muniţiei neexplodate0.3 MiB103
ORDIN Nr. 806 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 și 115/20040.2 MiB111
ORDIN Nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor0.4 MiB114
ORDIN Nr. 88 din 2 aprilie 2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor0.3 MiB153
ORDIN Nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei0.3 MiB174
ORDIN Nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă0.3 MiB142
ORDIN Nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă0.4 MiB124
ORDIN Nr. M.142 din 23 noiembrie 2012 privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor ordine ale ministrului apărării naţionale0.6 MiB677
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 1 din 29 ianuarie 20140.2 MiB140
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă0.3 MiB109
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 30/2007 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne0.2 MiB349
ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala16 KiB106
Ordonanță de Urgență Nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice0.1 MiB102
ORDONANŢĂ Nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor71 KiB114
ORDONANŢĂ Nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă0.3 MiB118
Procedura din 22/02/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 din 03/03/2005 de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii58 KiB100
Procedura din 22/02/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 07/03/2005 de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii17 KiB123
Protocol de colaborare 1650670.4 MiB123
Protocol de colaborare 1654470.1 MiB119
Protocol de colaborare privind promovarea unor campanii de educare si informare a populatiei in cadrul comunitatilor religioase/parohiale 1651980.2 MiB130
Protocol-62170-9647-2013 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior1.3 MiB129
Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii76 KiB111
REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/930.2 MiB113
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului1.1 MiB131
Regulamentul-764-20080.1 MiB137